fish-5180804_640.jpg-me

 Osakaskunnan vuosikokous Museolla 20.08.2021

1.                          Kokouksenavaus:

                           -  Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:30

2.                           Puheenjohtajan ja sihteerin valinta:

                           -  Puheenjohtajaksi valittiin Arto Iivari ja sihteeriksi Arto Salopaasi

3.                          Osanottajaluettelo:

                            -  Kokouksessa olivat läsnä Arto Iivari,Arto Salopaasi,Hannu Iivari,Jarmo  Peltola,Tapio Mäkinen

                               Kyösti  Rinnemaa,Matti Ihalainen ja Pekka Suurpää

4.                            Pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ääntenlaskijoitten  valinta:

                            -  Pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jik­si ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Ihalainen  ja Kyösti Rinnemaa

5.                           Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen:

                              -  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

6.                          Esityslistan hyväksyminen:

                           - Esityslista hyväksyttiin

7.                          Toimintakertomus vuodelta 2020:

                          -  Toimintakertomus vuodelta 2020 hyväksyttiin.

8.                          Toimintasuunnitelma vuodelle 2021:

                          -  Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin.

9.                             Esitellään tilit ja tilintarkastajan  lausunto,vahvistetaan tilinpäätös:

                             - Tlinpäätös vahvistettiin

10.                        Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille :

                              -  Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

11.                          Kalanpoikasten istutus:

                                 -  Päätettiin ostaa kuhan poikasia 3000,00 Eurolla.

12.                            Vuoden 2021 talousarvion vahvistaminen:

                                 -  Vuoden 2021 talousarvio vahvistettiin ja todettiin,että vuoden tulos  jää n. 2550 Euroa

                                     miinunkselle.

13.                              Toi­min­nan­tar­kas­ta­jan valinta:

                                    -  Toi­min­nan­tar­kas­ta­jak­si valittiin Seppo Rintelä

14.                              Pöytäkirja nähtävillä:

                                   -  Pöytäkirja on nähtävillä osakaskunnan kotisivuilla  www.py­ter­lah­den­osa­kas­kun­ta.fi

                                      sekä  kylän ilmoitustauluilla Opistonmäellä,Santaniemen tienhaarassa,sekä

                                      Heponimellä.

15.                           Muut esille tulevat asiat:

                                  -  Päätettiin,että uisteluluvista tehdään oma hinnasto.Normaalin yhden  vavan lisäksi           

                                     voi  käyttää lisävapoja a`10 Euroa/vapa/vuosi.

16.                          Kokouksen päättäminen:

                                 - Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:11         


                                Virolahti 20.08.2021


_____________________________                                                                                 ________________________________

                       Arto  Iivari                                                                                                                                          Arto  Salopaasi

                   Puheenjohtaja                                                                                                                                             SihteeriPöytäkirjan tarkastajat:

______________________________                                                                                  ___________________________________

                 Matti  Ihalainen                                                                                                                                            Kyösti  Rinnemaa