Vesialue

Osa­kas­kun­nan säännöt:

Osakaskunnan nimi:Pyterlahden Osakaskunta

Sijaintikunta : Virolahti

Kylä: Pyterlahti

Kiinteistötunnus: 935-421-876-1 , 935-421-876-2 , 935-421-876-3 , 935-421-876-4

Pyterlahden kylän kiinteistöille yhteisesti kuuluva kalavesi sijaitsee Rautalan selän länsiosalla

rajoittuen pohjoisessa Virojoen-,idässä Hämeenkylä-Kiiskilahden-,ja etelässä Vilkkilän vesi-

alueisiin ja on pinta-alaltaan 661,2359 hehtaaria.

Yhteisen vesialueen osakkaat muodostavat Pyterlahden Osakaskunnan.

Osakaskunta on hyväksynyt kokouksessaan 20.04.2018  seuraavat päivitetyt säännöt:


1 §


Osakaskunnan tehtävänä on järjestää alueellaan kalastuksen harjoittamista siten,että pyritään mahdollisimman suureen vesialueiden pysyvään tuottavuuteen Erityisesti on pidettävä huolta siitä,että kalakantaa käytetään hyväksi

järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat,sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisää-

misestä.


2 §


Osakaskunnan kalavedessä harjoitetaan kalastusta kalastuslaissa ja sen nojalla sääde-

tyllä ja näissä säännöissä määrätyllä tavalla.


3 §


Oikeus kalaveden käyttöön määräytyy pyydysyksikköjen perusteella siten,että

kalavedessä käytettyjen pyydysyksiköiden

kokonaismäärä on enintään 1300 yksikköä

Eri pyydyksiä kohti lasketaan pyydysten yksikköarvot seuraavasti:

- Verkkko 3 x 30 m   1 yks.

- Verkko seuraava alkava 30 m/3 m +1 yks.

- Verkko yli 3 m kork 1 m. lisäys   +1 yks.

- Siis esim.60 m x 5 m on yhteensä 6 yksikköä

- Suomukalarysä yli 1,5 m 10 yksikköä

- Rantarysä alle 1,5 m 2 yksikköä

- Iskukoukku 10 kpl 1 yksikkö

- Katiska  (1 yksikkö)

1) Osakkaiden kesken jaetaan 950 pyydysyksikköä.

Jako suoritetaan kunkin osakkaan vesialue-

osuuden mukaan tasoittamalla murto-osat

lähinnä suuremmaksi kokonaisluvuksi.

2) Kylässä muuten kuin vakituisesti asuvien

ja ulkopuolisten kotitarve-ja virkistyskalas-

tusta varten varataan 150 pyydysyksikköä.

3) Ammattikalastusta varten varataan 200

pyydysyksikköä.

Am­mat­ti­ka­las­tuk­ses­sa käytettävän yksikkö-

hinta on 1,00 Euroa.

Kylän ulkopuolella asuvilta kalastajilta 5,00

Euroa.

4) Yhteisen vesialueen kalastusoikeus tai

osa siitä voidaan antaa vuokralle.Erikseen

voidaan vuokrata pyyntipaikka,määrätyn kalalajin tai ravun pyyntioikeus,määrätyn-

laisen pyydyksen käyttöoikeus,tai järjestää

kalastus yhteiseksi hyväksi.

Sääntöjen 3 §:ssä mainittu päätös tehdään toistaiseksi.


4 §


Osakaskunnan osakas saa luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa tai ravustaa

koko sillä pyydysmäärällä tai osalla sitä,

mikä osakkaalle itselleen kuuluu.Luovu-

tuksesta on ilmoitettava johtokunnalle


5 §


Osakaskunnan vesialueella voidaan kalas-

tusta harjoittaa kaikilla kalastuslain ja kalastusasetusten sallimilla pyydyksillä ja pyyntitavoilla,ellei kalatalousalueen valtuus-

kunta tai osakaskunnan kokous ole kala-ja rapukantojen tuottavuuden parantamiseksi

tai  säilyttämiseksi toisin päättänyt.


6 §


Osakaskunta päättää kokouksessaan yhteisen ve­sia­lu­een­ka­las­tuk­sen järjestämisestä ja kalaveden hoitotoimenpi-

teistä.Niitä päätöksiä tehtäessä on tarpeen mukaan otettava huomioon,mitkä kalata-

lousalueen käyttö-ja hoito suunnitelmassa

on kalavarojen hoitoa ja käyttöä koskevista asioista esitetty.

Jos ka­las­tuk­sen­jär­jes­tä­mis­tä,kalakannanhoi-toa tai kalastuslain 9 §:n 1 momentissa tar-

koitettujen erikoislupien antamista koskeva päätöksenteko siirretään kalatalousalu-

eelle,on tätä koskeva selvittelysopimus

hyväksyttävä osakaskunnan kokouksessa.


7 §


Osakaskunta voi periä osakaskunnan kalavedessä kalastavilta pyydysten yksiköintiin perustuvan maksun,

jonka suuruus määrätään osakaskunnan kokouksessa.

Maksua määrättäessä on otettava tarpeen mukaan huo-

mioon,mitä kalastuslain 83 §:ssä on mainittu kalastusa-

lueen oikeudesta kerätä maksuja.

Milloin osakaskunta myöntää muita kuin pyydysten

yksiköintiin perustuvia kalastusoikeuksia taikka vuokraa vesialueen tai osan siitä,tehdään päätös maksusta tai vuokrasta erikseen.

Osakaskunta voi kalaveden hoitoa ja muita osakaskunnan menoja varten määrätä osak- kaiden suoritettavaksi kunkinvesialueo-suutta vastaavan maksun.


8 §


Jokainen osakaskunnan vesialueella kalastus-

ta harjoittava voidaan osakaskunnan koko-

uksen päätöksellä velvoittaa antamaan ka- lastusta ja sen tuottoa koskevia tietoja koko- uksen tarkemmin päättämällä tavalla.


9 §


Jollei yhteistä vesialuetta ole eräistä yhtei- sistä alueista ja niihin verrattavista etuuksista annettu lain 7 tai 16 §:n mukaisesti pantu hallinnon alaiseksi yhteiseksi hyväksi sen osakkaat voivat osakaskunnan kokouksessa päättää asioista,jotka koskevat hiekan ja muun aineksen ottamista vesialueelta,alueen tai sen muuta käyttämistä ja tällaisesta käy- töstä perittävää korvausta.Asian käsittelystä ja päätöksestä on soveltuvin osin voimassa,

mitä edellä mainitussa laissa on säädetty osakkaiden kokouksesta ja siinä tehdystä päätöksestä.


10 §


Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen osakasten kokous pidetään kuukauden kuluessa siitä kun osakkaat joi-den yhteinen äänimäärä edustaa vähintään kymmenesosaa osakaskunnan koko ääni-

määrästä sitä pyytävät ilmoitettua asiaa var- ten tai johtokunnan esityksestä milloin osa- kaskunnan osakas esittää KL:n 67 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen tai milloin johtokunta muutoin katsoo osakasten ko-

kouksen tarpeelliseksi.

Milloin osakaskunnan osakas haluaa osa- kaskunnan kokouk­ses­sa­rat­kais­ta­vak­si asian on aloite siitä tehtävä johtokunnalle,jonka tulee antaa lausuntonsa ja saattaa asia käsi-

teltäväksi seuraavassa osakaskunnan koko-

uksessa.


11 §


Osakaskunnan päätäntävaltaa käyttää osa-

kaskunnan kokous.Osakaskunnan kokouk- sen kutsuu koolle johtokunnan esimies tai hänen estyneenä ollessaan varaesimies.

Kokouskutsu on saatettava osakkaiden tietoon ilmoittamalla siitä vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä (Kaakonkulma).

Kokouskutsussa tulee olla mainittuna kokouksen aika paikka ja siellä ratkaistavat asiat,sekä missä ja milloin kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävillä.

Kokouksessa ei saa ratkaista asioita,joista kokouskutsussa ei ole ilmoitettu.


12 §


Varsinaisessa huhtikuun kokouksessa:

1 – Tarkastetaan johtokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä.

2 – Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilin-tarkastajien niistä antama lausunto.

3 – Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokun- nalle ja vas­tuull­li­sil­le­toi­mi­hen­ki­löil­le.

4 – Tehdään näiden sääntöjen 6 – 7 §:ssä tarkoitetut päätökset.

5 – Hyväksytään osakaskunnalle tulo-ja menoarvio kuluvaksi / tulevaksi vuodeksi.

6 – Määrätään johtokunnan jäsenten,tilintar-

kastajain,kokousedustajain ja muiden toimi- henkilöiden palkkiot.

7 – Valitaan johtokunnan erovuorossa ole-vien tilalle seuraavaksi 2 vuotiskaudeksi 2 jäsentä.

8 – Valitaan johtokunnan jäsenten keskuu-

desta 2 vodeksi kerrallaan johtokunnalle esimies ja varaesimies.

9 – Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan tulevan toiminta- vuoden hallintoa ja tilejä.

10 – Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen koko- usedustajaksi neljävuotta kestäväksi toi-

mikaudeksi,sekä

11 – Käsitellään muut esille tulevat asiat.


13 §


Osakaskunnan kokouksen päätökset saa- tetaan osakaskunnan osakkaiden ja muiden asianosaisten tietoon:

- kotisivuilla www.py­ter­lah­den­osa­kas­kun­ta.fi

- (vaihtoehtoisesti) ilmoittamalla edellä sääntöjen 11 §:ssä mainitulla tavalla.

Osakaskunnan johtokunnan päätökset, kalatalousalueen ka­las­tus­lain­mu­kai­ses­ti antamat päätökset,osakas-kunnalle annetut haasteet,julkisen viranomaisen määrä ykset tahi tiedonannot saatetaan osakaskunnan osakkaiden ja muiden asianosaisten tietoon ilmoittamalla niistä lähinnä seuraavassa osakaskunnan kokouksessa.


14 §


Osakaskunnan kokouksessa on kullakin osakkaalla vesialueosuutensa mukainen äänimäärä,jolleivät kaikki kokouksessa läsnä olevat osakkaat toisin sovi.

Kokouksessa osakasta voi edustaa hänen valtuuttamansa asiamies.Kukaan ei kuiten- kaan saa esiintyä useamman kuin yhden o-sakkaan asiamiehenä.

Kokouksessa ei kukaan saa äänestää enem- mällä kuin puolella läsnä olevien yhteenlas- ketusta äänimäärästä.

Kokouksen pää­tök­sek­si­kat­so­taan se mieli-pide,jota enemmistö on kannattanut.Äänien jakaantuessa tasan tulee päätökseksi pää- luvun mukaan lasketun enemmistön mieli- pide.Jos äänet myös täten laskien menevät  tasan,ratkaisee äänestyksen tuloksen pu- heenjohtajan ääni.

Kuitenkin osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaaditaan,että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmannesta äänestykseen osaa ottaneiden käytettävissä olevasta yhteisestä äänimäärästä ja vähintään yksi kolmannes äänestäneistä osakkaista:

1) milloin kysymys on vesialueen käyttä- misestä kalastukseen muulla tavoin kuin siten,että kukin osakas itse tai se,joka laillisesti käyttää hänen kalastusoikeuttaan,

kalastaa vesistössä;

2) jos asia koskee osakkaiden suoritettavaksi tarkoitetun maksun määräämistä tahi osak- kaiden pyydysyksikköjen jakamista vesialue- osuuksista poikkeavalla;tai

3) jos asia koskee osakaskunnan tehtävien siirtämistä kalatalousalueen suoritettavaksi.


15 §


Jos osakaskunnan kokouksessa on tehty use- ampia ehdotuksia,jotka ovat vastakkaisia,

tehköön puheenjohtaja,julistettuaan keskus- telun päättyneeksi,sellaisen äänestys esityk-

sen,että vastaus „jaa“ taikka“ei“ ilmaisee äänestyksen tuloksen.Jollei puheenjohtaja määrää heti toimitettavaksi nimenhuutoää- nestystä,voidaan äänestys toimittaa seiso-

maan nousemalla,käden nostolla tai muulla puheenjohtajan määräämällä tavalla.Milloin äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin nimenhuudolla,on vaadittaessa tai jos ää- nestys puheenjohtajan mielestä ei ole antanut

selvää vastausta,onvielä toimitettava uusi äänestys jullkisesti nimenhuudolla.Jos ko- kouksessa syntyy erimielisyyttä siitä onko päätöksen tekemiseen vaadittava edellä näi-

den sääntöjen 14 §:ssä tarkoitettu määräe-

nemmistö vai ei,on asia puheenjohtajan ratkaistava.


16 §


Osakaskunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa johon on merkittävä:

1) Kokouksen aika ja paikka;

2) Miten kokous on kutsuttu koolle;

3) Läsnä olevat osakaskunnan osakkaat tai heidän asiamiehensä,kunkin äänimäärä;

4) Kokouksessa tehdyt ehdotukset, tapah-

tuneet äänestykset,sekäkokouksen päätökset.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa.Milloin puheenjohtaja itse pitää pöytäkirjaa,pöytä-

kirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähin-

tään yksi kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja.


17 §


Osakaskunta valitsee keskuudestaan johtokunnan,johon kuuluu viisi (5) jäsentä.

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi

vuotta.Ensi kerran valituista jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jäljelle jää- neet jäsenet.Sen jälkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten,että puolet jäsenistä on

va­lit­se­mis­jär­jes­tyk­ses­sä kunakin vuonna erovuorossa.

Osakaskunta valitsee johtokunnan jäsenten keskuudesta vuodeksi kerrallaan johtokun- nan esimiehen ja varaesimiehen.

Johtokunta on päätösvaltainen,kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan kokouksissa johtaa puhetta johtokunnan esimies tai hänen estyneenä ollessaan varaesimies.

Johtokunnan päätökseksi katsotaan mieli-pide,jota enemmistö on kannattanut.Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan miellipide.

Johtokunnan esimies tai hänen estyneenä ollessaan varaesimies käyttää johtokunnan puolesta puhevaltaa tuomioistuimessa tai viranomaisen luona,jollei johtokunta jossakin asiassa erikseen määrää toista asiamiestä.


18 §


Sen lisäksi mitä kalastuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty tai määrätty,tulee joh- tokunnan:

1) Johtaa osakaskunnan toimintaa;

2) Valvoa osakaskunnan etua;

3) Tehdä osakaskunnan kokoukselle osakas- kunnan toimintaa koskevia ehdotuksia ja valmistella osakaskunnan kokouksessa esille tulevat asiat;

4) Panna täytäntöön osakaskunnan kokouk-

sen päätökset,sekä huolehtia niiden tiedot- tamisesta;

5) Huolehtia osakaskunnan taloudenpidosta ja omaisuudesta;

6) Edustaa osakaskunna kalaveden käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa yksityistä osakasta ja kolmatta henkilöä kohtaan;

7) Pitää luetteloa osakaskunnan osakkaista ja heidän äänimääristä;

8) Valvoa osakaskunnan sääntöjen ja päätös- ten noudattamista;sekä

9) Ilmoittaa johtokunnan esimiehen ja varaesimiehen tultua valituiksi heidän nimensä ja postiosoitteensa kalatalousalueen hallitukselle,jonka alueella osakaskunta toi-

mii.

Milloin asiassa,joka olisi osakaskunnan kokouksessa ratkaistava,on ryhdyttävä kii- reellisiin toimenpiteisiin,ennenkuin osakas- kunnan kokous voidaan pitää,on johtokun-

nalla oikeus siitä päättää.Sellainen päätös on esitettävä osakaskunnan seuraavalle kokouk- selle hyväksyttäväksi.


19 §


Osakaskunnan toiminta- ja tilivuosi on ka- lenterivuosi.Osakaskunnan tilit,selostus toiminnasta ja muut tarvittavat asiakirjat on annettava tilintarkastajille ennen tammi-

kuun loppua.


20 §


Osakaskunnan osakas,joka katsoo,että osa- kaskunnan kokouksen tai johtokunnan pää- tös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain,asetuksen tai osakaskunnan sääntöjen vastainen,tai loukkaa hänen oike-

uttaan,tai on väärin merkitty kokouksen tai johtokunnan pöytäkirjaan,voi osakaskunnan kokoukselta vaatia päätöksen tai merkinnän oikaisemista.Oikaisuvaatimus on esitettävä johtokunnan esimiehelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä,kun osakas sai päätöksessä näiden sääntöjen 13 §:ssä maini- tulla tavalla tiedon.Tarvittaessa on ylimää- räinen kokous kutsuttava koolle oikaisu-

vaatimusta käsittelemään.


21 §


Osakaskunnalla voi olla sihteeri,rahaston- hoitaja,ELY-keskuksen hyväksymiä ja osakaskunnan valtuutuksen antamia kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä,

jotka johtokunta ottaa toimiinsa ja vapaut-

taa tehtävistään.


22 §


Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä osakaskunnan kokoukselle.Johtokun-

nan tulee antaa ehdotuksesta lausuntonsa,

minkä jälkeen ehdotus voidaan hyväksyä seuraavassa kokouksessa.

Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on alistettava kalatalousalueen tarkastettavaksi.