1fishingbutt-og.gif

Syys­kokous 07.12.2018 Museon saunalla klo 18.00

Kokouksen avaus:

 1.   Osakaskunnan puheenjohtaja Arto Iivari avasi kokouksen klo 18.00


 2.   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta:

                - Puheenjohtajaksi valittiin Arto Iivari ja sihteeriksi Arto Salopaasi


 3.   Kokouksen osanottajat:

                - Arto Iivari,Arto Salopaasi,Tapio Mäkinen,Tapio Rintanen,Kyösti Rinnemaa

                   Hannu Iivari,Jarmo Peltola,Matti Ihalainen,Ari Joukainen,Timo Takala 

                            

 4.  Pöytäkirjan tarkastajien valinta:

                 -Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiinTimo Takala ja Ari Joukainen


 5.  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


 6.  Hyväksyttiin talousarvio vodelle 2018 seuraavin muutoksin:

                -Kuhanpoikasia istutetaan 2000,00 Eurolla;Vuonna 2017 istutettiin 3000,00 Eurolla

                -Annetaan avustusta kyläyhdistykselle kalastusaiheisiin matkoihin 300,00 Euroa

                -Päätettiin,että kalastuslupamaksu on vuodesta 2019 lähtien 40,00 Euroa


  7.  Toimintakertomus vuodelta 2017 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018  hyväksyttiin.


  8.  Esiteltiin tilit ja luettiin tilintarkastajien lausunto.Tilinpäätös vahvistettiin.


  9.  Tili-ja toimintakertomuksen,sekä tilintarkastajan lausunnon perusteella myönnettiin hallitukselle

        ja muille tilivelvollisille yksimielisesti tili-ja vastuuvapaus vuodelta 2017.


10.  Toi­min­nan­tar­kas­ta­jien valinta:

                  - Seppo Rintelä jatkaa toiminnan tarkastajana.

                  - Toiseksi valittiin Janne Pakkanen

                     varalla Timo Peltola.


 11.   Johtokunnan valinta:

                - Johtokuntaan valittiin  Arto Iivari, Arto Salopaasi, Tapio Mäkinen, Jarmo Peltola

                   Hannu Iivari

                - Puheenjohtaksi valittiin Arto Iivari

                   ja sihteeriksi Arto Salopaasi


12.    Maksettavat palkkiot:

                   - Puheenjohtajan palkkio 50,00 Euroa

                  - Sihteerin palkkio 60,00 Euroa

                  - Matkakorvaukset laskun mukaan


13.    Kokousedustajat:

                   - Kokouksissa edustavat puheenjohtaja ja/tai sihteeri


14.   Osakaskunnan kotisivut:

                  - Todettiin,että osakaskunnan kotisivut on toiminnassa osoitteessa

                    www.py­ter­lah­den­osa­kas­kun­ta.fi ja kokouspöytäkirjat ja ka­las­tus­lu­pa­mak­su­jen hinnat 

                     löytyvät sieltä


15.    Kalastuslupien hinta:

                   - Kalastusluvan hinta on 2018 entinen 35,00 €,esitetty vuodelle 2019 hinnaksi 40,00 €.

                      ja hyväksytty.Koukkupyynti:30,00 €/10 koukkua.Kyläläiset ei maksua.Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set ja

                      mökkiläiset maksavat 35 Eur,vuodesta 2019 lähtien 40 €.


16.    Roskakalan poistokalastus:

                    - Keskusteltiin poistokalastuksesta.Päätettiin että rysäkalastusta poistokalastukseen

                       ei hyväksytä,koska kalastajilta on tullut sovittujen rysämäärien jälkeen lupa-anomus viidelle

                       rysälle.Sopimus oli kahdesta rysästä osakaskunnan vesille.


17.    Kalanpoikien istutus:

                   - Istutetaan kuhanpoikasia 2000:lla eurolla,jos ELY keskus ei kumoa tai muuten ei huomioi 

                      kokouksen kielteistä pois­to­ka­las­tus­pää­tös­tä.


18.    Muut asiat:

                  - Pilkkikilpailujen osanottomaksut 1,00 Euroa/osanottaja

                  - Päätettiin ottaa pankkitilille verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set,koska Kymenlaakson Osuuspankin

                     konttori suljetaan Virojoella. 


19.    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10IMG_0004.JPG-me